Stadspas.venlo stimuleert doen en genieten in de gemeente Venlo

Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt gebruikt gemaakt van de volgende definities:

GemeenteGemeente  Venlo
GroupcardGroupcard Commercial B.V. de service provider die voor
de Gemeente  Stadspas Venlo digitaal, technisch en operationeel faciliteert en beheert richting de Houders;
Houder:De aanvrager van de Stadspas Venlo via de Website in het bezit van een Stadspas en waar de Gemeente de Stadspas aan heeft toegezonden
 Partners:Winkels die op de Website staan en waar de Houder de Stadspas kan inwisselen voor te leveren goederen.
StadspasDe drager van de waarde voor een rechthebbende.
Websitehttps://stadspas.venlo.nl
KlantenserviceDe door de Gemeente aangestelde klantenservice geserviced door Groupcard die namens de Gemeente de Houders te woord staat omtrent vragen over de Stadspas en bereikbaar zijn via 088-538 7007  of service@ [email protected]

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing verklaard en geaccepteerd door Houder tijdens het aanvraagproces van de Stadspas op de Website tussen de Gemeente en de Houder ter zake de aanvraag. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitgifte en het gebruik van de Stadspas bij de Partners .

Artikel 3: stadspas aanvraag en inwisseling

3.1 Via de Website kunnen inwoners van de Gemeente van 18 jaar en ouder, uitgenodigd door de gemeente, via een digitaal aanvraagformulier als rechthebbende mantelzorger of voldoend aan de voorwaarden als minima de stadspas aanvragen

3.2 Iedere rechthebbende kan slechts één keer de  stadspas aanvragen.

3.3 Het tegoed op de Stadspas kan worden besteed bij de aangesloten partners.

3.4 Het tegoed op de Stadspas is  gedurende een kalenderjaar geldig. Daarna is het tegoed op de Stadspas onbruikbaar en kan er geen aanspraak worden gemaakt op enige geldelijke vergoeding.

3.5 Stadspas tegoeden kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld.

3.6 Houder is verantwoordelijk voor het juist verstrekken van zijn/haar persoonlijke gegevens. Iedere Houder is verplicht de Klantenservice te informeren over wijzigingen in zijn/haar persoonlijke gegevens indien dit gevolgen heeft voor het gebruik van de Stadspas.

3.7 Iedere Houder zal worden voorzien van naamloze Stadspas voorzien van een persoonlijk kaartnummer.

3.8 Houder is zelf verantwoordelijk voor het meenemen en tonen van de Stadspas bij het afrekenen bij een partner.

3.9 De Stadspas is niet verhandelbaar. De Houder die in strijd met dit artikel de Stadspas anders dan om niet vervreemdt, vrijwaart Groupcard ter zake van alle claims van opvolgend Houders die direct of indirect uit die opvolging voortvloeien.

Artikel 4: privacyverklaring ter bescherming persoonsgegevens

4.1 De inhoud van de Privacy Verklaring is vermeld in de separate Privacy Verklaring die op de website staat.

Artikel 5: verlies, beschadiging en diefstal stadspas

5.1 De Houder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Stadspas en dient deze zorgvuldig te bewaren en de instructies op de Website nauwgezet op te volgen. Het risico van het verloren gaan van het tegoed als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies op de genoemde Websites ligt bij de Houder. De Houder kan zich er na een succesvol  uitgevoerde betaling niet meer op beroepen dat Groupcard of de Gemeente de betalingstransactie niet correct zou hebben uitgevoerd.

5.2 Bij beschadiging, diefstal of vermissing van de Stadspas dient direct contact opgenomen te worden met de Klantenservice zodat de Cadeaukaart kan worden geblokkeerd. Een nieuwe Cadeaukaart kan  via de daartoe bestemde kanalen worden aangevraagd op vertoon van een geldig.

5.3 De Houder heeft geen vergoeding uit bij verlies of diefstal van de Stadspas, klachten over de invulling van de dienst of onduidelijke informatieverschaffing.

Artikel 6: fraude, blokkering en vervanging

6.1 Groupcard beschikt over de mogelijkheid om Stadspassen zonder nadere aankondiging te blokkeren en gaat hiertoe over indien er naar het oordeel van de Gemeente en/of Groupcard, sprake is of lijkt te zijn van niet-toegestaan gebruik, fraude, misbruik of andere onregelmatigheden.

6.2 Groupcard  zal na blokkering conform artikel 7.1 een onderzoek instellen. Na onderzoek kan Groupcard gebruik maken van een van de volgende bevoegdheden: de Stadspas geblokkeerd houden dan wel de Stadspas deblokkeren of vervangen, indien de redenen voor blokkering niet langer bestaan. Gedurende de periode dat de Stadspas is geblokkeerd kan de Houder geen betalingen. Houder kan de Gemeente noch Groupcard daarvoor aansprakelijk stellen.

6.3 Als de Houder een (technisch) mankement aan de Stadspas constateert dat het gebruik van de Stadspas beperkt of onmogelijk maakt, dat aantoonbaar bij de aankoop reeds bestond, kan de Houder Groupcard verzoeken het tegoed kosteloos op een vervangende Stadspas te plaatsen. De Houder kan hiervoor contact opnemen met de Klantenservice op de Website. Groupcard zal er alsdan voor zorg dragen dat het aan de Houder toebehorende tegoed op zorgvuldige wijze wordt beheerd. Groupcard zal aan de Houder geen rente vergoeden over het Tegoed.

Artikel 7: klantenservice en klachtenafhandeling

7.1 Groupcard voert de Klantenservice met de grootst mogelijke zorg uit. Desondanks is het niet mogelijk om ongehinderd gebruik van Stadspas te garanderen, omdat vele  externe factoren een rol kunnen spelen, waaronder de medewerking van Inwisselpunten, en de werking van computer- of telecommunicatiesystemen van Groupcard, van Partners en/of van derden.

7.2 Groupcard heeft een interne klachtenprocedure voor klachten over het gebruik van de Stadspas. Een Houder kan eventuele klachten schriftelijk indienen via het in de definities artikel 1 vermelde e-mail adres van de Klantenservice. Klachten dienen binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht of bemerken van het gebrek worden ingediend. Binnen zeven werkdagen ontvangt de Houder bericht van ontvangst van het indienen van de klacht. Als de klacht onverhoopt niet binnen vier weken naar tevredenheid wordt opgelost dan kan de Houder terecht de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 8: aansprakelijkheid

8.1 De Gemeente en Groupcard verrichten alle redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen over het Stadpasprogramma op de Website en in gerelateerd promotioneel drukwerk. De Gemeente noch Groupcard zijn aansprakelijk voor enige vorm van schade die volgt  uit het gebruik, het niet kunnen gebruiken van de Stadspas, de Website of gerelateerd promotioneel drukwerk, of voor schade die het gevolg is van onjuiste en onvolledige informatie op de Website op gerelateerd promotioneel drukwerk. Alle op de Website en in gerelateerd promotioneel drukwerk getoonde informatie is onder voorbehoud van typ-, druk-en zetfouten. Uiteraard zullen de Gemeente en Groupcard er alles aan doen om die schade te voorkomen en te beperken, daar waar mogelijk.

8.2 Groupcard noch de Gemeente kunnen niet aansprakelijk worden gehouden als een Houder een Stadspas niet, niet tijdig of tijdelijk niet volledig kan gebruiken.

8.3 Groupcard noch de Gemeente kunnen aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van een Partner met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten waarvoor de Houder met gebruikmaking van Stadspas heeft betaald. Geschillen met betrekking tot de levering dient de Houder alleen met de Partner te beslechten.

8.4 Groupcard noch de Gemeente aanvaarden aansprakelijkheid voor een tekortkoming of schade jegens Houder, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit, of verband houdt met een aan Groupcard toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar  verplichtingen, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, behoudens voor zover die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Groupcard.

8.5 Indien en voor zover vast zou komen te staan dat Groupcard gehouden zou zijn om schade te vergoeden aan de Houder dan is  de door Groupcard c.q. Gemeente te vergoeden schade beperkt tot het restant van het Tegoed in geld zoals die was op de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Artikel 9: slotbepalingen

9.1 Groupcard mag (een deel van) haar verplichtingen aan een derde overdragen, indien en voor zover Groupcard dat nodig acht, onder de Gebruiksvoorwaarden die de wet daaraan stelt. De Houder geeft hierbij hiervoor vooraf zijn toestemming.

9.2 De betaalmogelijkheden van de Stadspas kunnen, gewijzigd, uitgebreid, ingeperkt en beëindigd worden. Dergelijke wijzigingen  worden nooit eerder dan twee maanden na hun aankondiging van  kracht en laten de terugbetaalverplichting van Groupcard na een verzoek van de Houder intact.

9.3 Groupcard heeft het recht deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen, welke wijziging na publicatie op de Website van kracht zullen worden. De meest actuele versie en de aankondiging van eventuele wijzigingen van de algemene gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd op de Website. Houders kunnen via de Klantenservice een versie van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden op papier of in de vorm van een digitaal bestand opvragen.

9.4 Als een Houder gebruik blijft maken van de Stadspas nadat gewijzigde Gebruiksvoorwaarden inwerkingtreden, wordt de Houder verondersteld de Gebruiksvoorwaarden in hun aangepaste vorm te hebben aanvaard.

9.5 Indien één of meer bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zullen de algemene gebruiksvoorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

9.6 Op deze algemene gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam indien en voor zover dwingendrechtelijke wet- en regelgeving niet in de weg staat aan deze forumkeuze.